Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Aerotunel Sp. z o.o.

 1. Administrator; Usługi
 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania danych, w szczególności danych osobowych, przez Aerotunel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821632, NIP: 5252533508, kapitał zakładowy w wysokości 19.000.000 PLN (dalej: 'Aerotunel' lub 'Administrator').
 2. Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych w związku z oferowaniem usług przez Aerotunel, w szczególności dostępnych w obiektach tuneli aerodynamicznych prowadzonych pod nazwą FlySpot ('FlySpot') oraz obiekcie obejmującym basen do głębokiego nurkowania, funkcjonującym pod nazwą DeepSpot ('DeepSpot'), przy czym zasady opisane w niniejszym dokumencie znajdują również zastosowanie do dodatkowych usług bądź funkcjonalności związanych z działalnością FlySpot i DeepSpot, takich jak w szczególności usługi i treści udostępniane za pośrednictwem stron internetowych Administratora, w tym www.flyspot.com ('Serwis') oraz procesów dotyczących sprzedaży produktów i usług w sklepach stacjonarnych i internetowych (wszystkie powyższe usługi i działania będą dalej łącznie nazywane 'Usługami', a osoby korzystające bądź wyrażające wolę nabycia lub skorzystania z takich Usług – 'Użytkownikami').
 3. Z Administratorem można skontaktować się we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].
 1. Dane osobowe – postanowienia ogólne
 1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przez którą rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będzie Aerotunel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (pozostałe dane podane w art. I ust. 1 i 3 powyżej).
 3. Aerotunel będzie przetwarzać, w tym gromadzić i przechowywać dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’), jak również zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, natomiast może być ono warunkiem nabycia lub skorzystania z Usług bądź używania pewnych funkcji dostępnych w Serwisie. W szczególności, nabycie Usług, rezerwacja terminu ich realizacji za pośrednictwem Serwisu oraz faktyczne skorzystanie z Usługi we FlySpot lub DeepSpot wymaga podania danych osobowych Użytkownika. W przypadku korzystania z usług lotu w tunelu aerodynamicznym FlySpot lub basenu DeepSpot, wymagane jest podanie danych osobowych każdej osoby faktycznie korzystającej z takich Usług, również jeśli Usługi nabyła inna osoba. Podanie danych osobowych w powyższej sytuacji jest niezbędne w szczególności dla potrzeb potwierdzenia zapoznania się przez Użytkownika z ważnymi informacjami przekazywanymi przez Aerotunel we wzorach oświadczeń bądź innych dokumentach, potwierdzenia ich akceptacji przez Użytkownika i braku przeciwskazań do korzystania z Usługi.
 • Jak zbieramy Twoje dane osobowe
 1. Aerotunel będzie pozyskiwać i gromadzić dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem Usług lub w związku z wyrażeniem przez Użytkownika woli skorzystania z Usług, w tym w szczególności poprzez:
 2. informacje wprowadzane przez Użytkownika w trakcie zakładania konta w Serwisie;
 3. informacje wprowadzane przez Użytkownika w formularzach wypełnianych w związku z korzystaniem z Usług;
 4. informacje podane przez Użytkownika dla potrzeb realizacji zakupów Usług za pośrednictwem Serwisu;
 5. informacje podane przez Użytkownika w ramach kontaktowania się z Aerotunel, w tym w związku z reklamacjami, zapytaniami dotyczącymi Usług itp.;
 6. zapisywanie w urządzeniach końcowych, z których korzysta Użytkownik, plików cookie;
 7. gromadzenie logów serwera www;
 8. pozyskanie danych z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów zewnętrznych;
 9. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 10. Dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe
 11. Aerotunel może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujący sposób i dla następujących potrzeb:
 12. przyjęcia i zarządzania rezerwacją dokonaną przez Użytkownika w odniesieniu do Usług;
 13. umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z Usługi;
 14. realizacji pozostałych działań związanych z wykonaniem Usługi, takich jak przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, odpowiadanie na pytania Użytkowników dotyczące Usług itp.;
 15. wystawienia faktury bądź innych celów związanych z prowadzeniem księgowości, jak również wypełnianiem obowiązków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 16. promowania Usług Aerotunel;
 17. Aerotunel może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika dla innych niż wskazane w ust. 1 powyżej potrzeb, pod warunkiem, iż Użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę bądź iż Administrator będzie posiadać inną podstawę prawną dla celów takiego przetwarzania, jak również pod warunkiem przekazania Użytkownikowi odpowiednich dodatkowych informacji o takim przetwarzaniu danych osobowych w sytuacji, jeśli miałoby się ono odbywać dla innych celów bądź na innych zasadach niż wynikające z niniejszej Polityki Prywatności.
 18. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, może być realizowane w oparciu o następujące podstawy przewidziane przez RODO:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na jego żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO);
  2. na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO);
  3. dla potrzeb wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c. RODO);
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO). 
 19. Uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora, o których mowa w ust. 3 pkt. d) powyżej, są w szczególności: kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z realizacją Usług, odpowiadanie na pytania Użytkowników bądź inna podobna komunikacja z Użytkownikiem, dochodzenie roszczeń przez Aerotunel bądź obrona przed roszczeniami zgłoszonymi przez Użytkownika.
 20. Z uwagi na okoliczność, iż niektóre Usługi udostępniane przez Aerotunel mogą wiązać się z istotnym ryzykiem, w szczególności w przypadku skorzystania z nich pomimo istnienia przeciwskazań zdrowotnych po stronie Użytkownika, Aerotunel może zbierać pewne dane osobowe dotyczące stanu zdrowia Użytkownika lub jego przyzwyczajeń czy sposobu życia, mogących wpływać na stan zdrowia lub zdolności psychofizyczne Użytkownika. Takie dane mogą obejmować tak zwane szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Przetwarzanie tego typu danych jest związane z dbałością o bezpieczeństwo Użytkownika, a w szczególności dla potrzeb poinformowania Użytkownika o przeciwskazaniach związanych z korzystaniem z danej Usługi i odebraniem od Użytkownika oświadczenia, iż nie istnieją po jego stronie tego typu przeciwskazania bądź – w razie ich istnienia – dla potrzeb ewentualnej dalszej komunikacji z Użytkownikiem, w tym przekazywania dalszych wyjaśnień, weryfikacji ewentualnych zaświadczeń od lekarza i tym podobnych celów związanych z dążeniem do zapewnienia bezpiecznego korzystania z Usług przez Użytkowników.
 21. Szczególne kategorie danych osobowych będą przetwarzane tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
 22. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla potrzeb marketingu Usług, w tym profilować dane osobowe dla powyższych potrzeb, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, tj. , przy czym Użytkownik może w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla potrzeb marketingu osób trzecich będzie mogło się odbywać tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
 23. Ewentualne wysyłanie do Użytkownika przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym korzystanie z urządzeń końcowych dla powyższych potrzeb, będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 24. W celu jak najlepszego dopasowania przekazów marketingowych i treści zawartych w Serwisie do preferencji Użytkownika, Administrator może profilować dane osobowe Użytkownika. W ramach profilowania, Administrator może w szczególności analizować historię aktywności danego Użytkownika w Serwisie, tak, aby skierować do Użytkownika propozycję skorzystania z Usługi, powiadomienie o wydarzeniu bądź inną podobną informację o charakterze marketingowym, która w ocenie Aerotunel – dokonanej na podstawie powyższego profilowania – będzie jak najlepiej dopasowana do potrzeb lub zainteresowań Użytkownika.
 25. Ponadto, Aerotunel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym dokonywać profilowania jego danych osobowych, dla potrzeb tworzenia statystyk, prowadzenia badań rynkowych, analizy preferencji, przyzwyczajeń i wyborów konsumentów.
 26. Profilowanie danych osobowych Użytkowników przez Aerotunel dla potrzeb wskazanych powyżej będzie opierać się o art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, tzn. może mieć miejsce w sytuacjach, gdy będzie ono niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, pod warunkiem, iż takie interesy nie są̨ podrzędne w stosunku do interesów Użytkownika lub jego podstawowych praw i wolności.
 27. Profilowanie danych osobowych nie będzie wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO, ani w innym zakresie w podobny sposób istotnie na niego wpływać.
 28. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych dla celów marketingu Administratora, w tym odnośnie profilowania jego danych osobowych.
 29. Jakie dane osobowe przetwarzamy
 30. Zakres danych osobowych, które Aerotunel będzie faktycznie przetwarzać w odniesieniu do danego Użytkownika, będzie zależał w szczególności od:
  1. zakresu danych faktycznie podanych przez Użytkownika;
  2. charakteru Usługi bądź działania, które Aerotunel realizuje na zlecenie Użytkownika, dla przykładu – wysłanie vouchera w formie plastikowej karty będzie wymagało podania przez Użytkownika adresu zamieszkania bądź innego adresu do korespondencji, natomiast dostarczenie vouchera w postaci elektronicznej będzie wymagało jedynie podania adresu e-mail;
  3. wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dla przykładu wystawienie na prośbę Użytkownika faktury będzie wymagało podania odpowiednich danych wymaganych przez przepisy, w tym numeru NIP lub PESEL;
  4. rodzaju Usługi, z której korzysta Użytkownik, np.:
 • skorzystanie z symulatora lotu Boeing, które nie wiąże się z żadnymi szczególnymi ryzykami, będzie wymagało podania stosunkowo węższego zakresu danych niż skorzystanie z usług nurkowania w basenie głębokim DeepSpot;
 • skorzystanie z nurkowania w DeepSpot nie wymaga podania płci Użytkownika ani rozmiaru, natomiast w razie chęci skorzystania przez Użytkownika dodatkowo z Usługi wynajmu pianki, Administrator może przetwarzać takie dane (płeć, rozmiar) dla potrzeb realizacji powyższej Usługi;
  1. dodatkowych funkcjonalności, ofert lub innych podobnych benefitów, z których Użytkownik może chcieć skorzystać w związku z Usługami, np. Administrator może zaoferować Użytkownikowi gratisowy T-shirt w związku z nabyciem innej Usługi i zapytać Użytkownika o jego płeć bądź rozmiar w celu dobrania odpowiedniego produktu (podanie tego typu danych jest zawsze dobrowolne, a ewentualna odmowa ich podania nie ma wpływu na prawo Użytkownika do korzystania z Usług, a może najwyżej powodować brak możliwości skorzystania z dodatkowych ofert lub ich gorsze dopasowanie do Użytkownika).
 1. W zależności w szczególności od aspektów wspomnianych w ust. 1 powyżej, Aerotunel może przetwarzać wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych Użytkownika:
 • imię i nazwisko lub nick;
 • adres zamieszkania lub do korespondencji;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • data urodzenia;
 • płeć;
 • rozmiar;
 • dane dotyczące stanu zdrowia bądź przyzwyczajeń lub aktywności mających wpływ na stan zdrowia;
 • numer NIP lub PESEL;
 • dane wynikające z licencji nurkowych bądź innych podobnych dokumentów dowodzących uprawnień Użytkownika, w szczególności numer licencji, organizacja, w ramach której została wydana itp.;
 • wizerunek;
 • dane wygenerowane przez system Aerotunel, takie jak numer Klienta;
 • dane dotyczące szczegółów korzystania przez Użytkownika z Usług, w tym rodzaj Usług, terminy ich wykorzystania, koszt nabytych Usług itp.;
 • w przypadku osób, które uzyskują od Aerotunel usługi o charakterze szkoleniowym – dodatkowe dane związane z uzyskiwanymi uprawnieniami, takie jak przebieg wcześniejszych szkoleń, liczba nurkowań, postępy szkolenia, wyniki egzaminów itp.
 1. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych
 2. Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
 3. podmiotom, które Aerotunel angażuje w związku ze świadczeniem Usług, dla potrzeb realizacji procesów związanych z wykonaniem Usług, takim jak np. dostawcy systemów IT, kurierzy, instruktorzy oraz inne podmioty, z którymi w tym zakresie współpracuje Aerotunel;
 4. innym administratorom danych osobowych, w szczególności dostawcom formatów szkoleniowych, w oparciu o które Aerotunel świadczy Usługi;
 5. osobom lub organom, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Aerotunel może przekazywać dane osobowe Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Aerotunel zagwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim będzie zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:
  1. przekazanie danych osobowych będzie odbywać się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
  2. Administrator będzie wykorzystywać odpowiednie standardowe klauzule umowne.
 7. W ramach realizacji praw Użytkowników Administrator zapewni również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do państw trzecich.
 • Prawa Użytkownika
 1. W związku z przetwarzaniem przez Aerotunel danych osobowych, Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z RODO.
 2. W szczególności, na zasadach wynikających z RODO, Użytkownik ma prawo do:
 3. dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 4. żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 5. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy: (i) dane Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania danych, (iii) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane były niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
 6. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli (i) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych), (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się̨ usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii)  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są̨ one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika);
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika;
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.
 10. W zakresie, w jakim Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Użytkownik może zgłosić żądania lub złożyć oświadczania dotyczące realizacji praw, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w szczególności na adres e-mail Administratora wskazany w art. I ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 • Jak długo będziemy przechowywali Twoje dane osobowe
 1. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem umowę, dane osobowe będą przechowywane w okresie jej realizacji, a po jej upływie – przez okres nie dłuższy niż wymagany obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, jeśli Użytkownik zażądał wystawienia przez Administratora faktury, dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona.
 2. Jeżeli Użytkownik wniósł reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez Administratora lub jeśli z innych przyczyn z punktu widzenia ochrony interesów Administratora będzie to uzasadnione, Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres do czasu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec Administratora. W razie wszczęcia sporu pomiędzy Aerotunel i Użytkownikiem, dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia sporu oraz wywiązania się z ewentualnych świadczeń zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu bądź ostateczną decyzją administracyjną, a w razie potrzeby – do czasu przedawnienia takich zasądzonych roszczeń.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu odnośnie przetwarzania jego danych osobowych (w tym ich profilowania), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, takich jak w szczególności ustalenie lub dochodzenie roszczeń bądź obrona przed roszczeniami.
 4. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest o przesłankę zgody Użytkownika, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Użytkownika takiej zgody, chyba że Administrator posiada inną, ważną podstawę prawną do przetwarzania, w tym przechowywania danych osobowych.
 5. W przypadku Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Serwisu, przy czym Administrator może usunąć dane osobowe oraz konto Użytkownika w Serwisie, jeśli Użytkownik przez okres 12 miesięcy lub dłuższy nie korzystał z Serwisu, w tym nie zalogował się do swojego konta w Serwisie.
 6. Wizerunek; monitoring
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z lotów w tunelu aerodynamicznym FlySpot, wizerunek Użytkownika zostanie utrwalony przez Aerotunel w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania filmów z lotu, które mogą również zostać wysłane na życzenie Użytkownika na wskazany przez niego e-mail lub mogą zostać skopiowane przez Użytkownika w obiekcie FlySpot na wybrany przez Użytkownika nośnik pamięci, w zależności od aktualnie oferowanych przez Aerotunel opcji w powyższym zakresie. Materiały video z utrwalonym wizerunkiem Użytkownika są kasowane po upływie [●] od dnia ich nagrania.
 8. Na terenie obiektów FlySpot i DeepSpot mogą być również dostępne dla Użytkowników dodatkowe Usługi, obejmujące utrwalenie wizerunku Użytkownika, np. podczas nurkowania. Nagrania zawierające wizerunek utrwalony w związku z realizacją takich dodatkowych Usług będą usuwane po upływie [●].
 9. Na terenie obiektów FlySpot i DeepSpot funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów, a także ochrony mienia tych osób i mienia Aerotunel. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 10. Istotne techniki marketingowe
 11. W Serwisie Administrator korzysta z piksela Facebooka. Wykorzystanie powyższej technologii powoduje, że dostawca serwisu Facebook uzyskuje informację, że dany Użytkownik posiadający konto na FaceBook korzysta z Serwisu. Dostawca serwisu FaceBook opiera się w tym przypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, tj. Aerotunel nie przekazuje dla powyższych potrzeb żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Technologia opiera się na wykorzystaniu plików cookie w urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik loguje się do Serwisu.
 12. Informacje o używaniu plików cookie
 13. Serwis korzysta z plików cookie.
 14. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 15. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Aerotunel.
 16. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z treści Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu treści dopasowanych do jego preferencji w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 18. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 19. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 20. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 21. W celu zarządzania ustawieniami cookie należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
 22. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych Usług .
 23. Przeglądane zasoby Serwisu identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 24. czas nadejścia zapytania;
 25. czas wysłania odpowiedzi;
 26. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 27. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 28. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 29. informacje o przeglądarce Użytkownika;
 30. informacje o adresie IP.
 31. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym w Polityce Prywatności do zasad przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium